053 2032 136

Effectieve match zorgvragers en zorgaanbod met verblijf

Voor gemeenten en zorgaanbieders is het een uitdaging om het aanbod voor ondersteuning met verblijf aan te laten sluiten op de diverse zorgvragen. Zorgaanbieders zijn vaak gespecialiseerd in een bepaalde (sub)doelgroep waarvan de toegang onvoldoende op de hoogte is, wachtlijsten zijn lang en niet actueel inzichtelijk en zorgaanbieders staan soms ingeschreven voor producten die niet aansluiten bij wat zij willen of kunnen leveren.

Hoe realiseer je als gemeente (toegang) snel en effectief een goede match tussen de zorgvrager en het bestaande zorgaanbod met verblijf?

(Sub)doelgroep(en) in beeld

De doelgroep voor zorg met verblijf (Beschermd Wonen all-inclusive/modulair of ondersteuning met een component voor onderdak) kent een grote variëteit aan problematieken en zorgvragen. De ene persoon heeft een vorm van autisme en behoefte aan structuur en ondersteuning op weg naar meer zelfstandigheid. De andere persoon heeft ernstig psychische klachten en zware verslavingsproblematiek waardoor diegene behoefte heeft aan stabiliteit en veiligheid voor zichzelf en diens omgeving. Zorgaanbieders die ondersteuning met verblijf bieden, stellen vaak inclusie- en exclusiecriteria als het gaat om de doelgroep die zij ondersteunen. Een aanbieder die gespecialiseerd is in het bieden van structuur en veiligheid aan mensen met autisme, benoemt bijvoorbeeld dat de ondersteuning niet geschikt is voor bewoners met verslavingsproblematiek en/of agressieproblematiek dat moeilijk te reguleren is. Door dergelijke problematiek is de begeleiding gericht op autisme namelijk nauwelijks mogelijk en dit heeft dan een negatief effect op de kwaliteit van autisme-begeleiding. Hierdoor komt het voor dat het zogenoemde ‘profiel’ van de zorgvrager niet altijd aansluit bij het zorgaanbod. Bijgevoegde afbeelding toont een voorbeeld van deze situatie. Deze jongen zoekt ondersteuning met verblijf, maar geen enkel aanbod van de aanbieders ‘matcht’ bij zijn profiel.

Zorgaanbieders weten niet waarvoor ze exact zijn ingeschreven

Doordat aanbieders zich specialiseren op de doelgroep die zij bedienen, hebben zij niet altijd zicht op alle variaties van zorgvragen die gemeenten ontvangen. Bij de inkoop wordt gesproken op het niveau van percelen maar niet over specifieke inclusie- en exclusiecriteria van de doelgroep. Het komt in de praktijk bijvoorbeeld voor dat zorgaanbieders zowel verblijf bieden vanuit de wetsbepaling Jeugd als vanuit de wetsbepaling Wmo, maar dat zij voor de Wmo een maximale leeftijdsgrens hanteren. Zij bieden dan bijvoorbeeld enkel ondersteuning vanuit de Wmo aan jeugdigen die 18 jaar worden en daar reeds woonachtig zijn. Zij leveren geen zorg en/of ondersteuning aan volwassenen die nieuw binnenstromen.

Inzicht in het huidige zorgaanbod

Om een effectieve match tussen de zorgvrager het zorgaanbod te realiseren is inzicht nodig in het actuele zorgaanbod. Welke zorgbaanbieders zijn gecontracteerd voor Beschermd Wonen all-inclusive/modulair of ondersteuning met een component voor onderdak? Welke doelgroep is het meest passend? Welke doelgroep kunnen ze in beperkte mate opnemen en welke doelgroep past absoluut niet? Op welke wijze is dit vastgelegd en wordt dit periodiek bijgesteld naar de meest recente situatie? Het is van groot belang dat gemeenten de inclusie- en exclusiecriteria die zorgaanbieders hanteren voor de doelgroep in beeld hebben.

Wat levert het op?

Het meest voor de hand liggende resultaat is de tijdswinst bij de toegang. Door zicht te hebben op het zorgaanbod verblijf, kan sneller worden bemiddeld, ontstaat sneller inzicht in de wachtlijst en weet de burger eerder waar hij of zij aan toe is.

Daarnaast helpt het de gemeente om inzichtelijk te krijgen of het zorgaanbod rondom verblijf nog passend is bij de vraag. Contractmanagement kan in gesprek gaan met huidige aanbieders over het bijstellen van in- of exclusie criteria of op zoek gaan naar uitbreiding van het zorgaanbod. Het is niet makkelijk om snel en effectief een goede match te realiseren tussen de zorgvrager en het zorgaanbod, maar het is zeker niet onmogelijk!

Meer weten over wat SDO Support hierin kan betekenen? Neem contact met ons op!