053 2032 136

Efficiëntie in de administratieve uitvoering van het sociaal domein? SDO Support helpt!

“Duidelijke werkprocessen, uniform werken en gemeentelijke software die hierin goed kan ondersteunen zorgen voor efficiëntie in de administratieve uitvoering van het sociaal domein.”

In de praktijk zien wij dat de gemeentelijke software niet altijd als ondersteunend wordt ervaren door de gebruikers. Gemeenten streven onder andere naar korte doorlooptijden bij het afhandelen van aanvragen, lage administratieve lasten, uniformiteit binnen de database en daardoor ook accurate managementinformatie. Hiermee zorgen gemeenten voor een verbeterde dienstverlening aan burgers en kunnen zij kosten besparen. Om dit streven te behalen moeten beschreven werkprocessen eenduidig en actueel zijn. Daarnaast moet de software op een juiste wijze zijn ingericht en worden gebruikt. Als de inrichting van de software onvoldoende aansluit op de (werk)processen die gebruikers hanteren, worden in veel gevallen workarounds ingezet. Hierdoor ontstaat minder overzicht en wordt data onsamenhangend. Dit ontstaat ook als gebruikers niet uniform of op een onjuiste wijze gebruik maken van de software. Het probleem ligt dus niet altijd bij de kern van software zelf maar de wijze waarop het wordt ingericht en gebruikt.

Een gemeente in het zuiden van Nederland wil haar dienstverlening aan haar burgers verbeteren en heeft daarom SDO Support gevraagd om de huidige administratieve (werk)processen in kaart te brengen door middel van een processcan, knelpunten in deze processen te constateren, de ervaringen van gebruikers met betrekking tot de softwareapplicatie mee te wegen en hierop te adviseren. Met hulp van SDO Support in de vorm van een bevindingenrapport en actielijst kan de gemeente vervolgens procesverbeteringen doorvoeren en een weloverwogen besluit nemen of de huidige softwareapplicatie nog voldoet aan de wensen van de gemeente om een efficiëntie administratieve uitvoering te realiseren.

Naast de processcan helpt SDO Support de gemeente met het opstellen van sturingsinformatie. Sturingsinformatie die de gemeente moet helpen om nog meer “in control” te zijn. Hierover volgt later meer. Bent u nieuwsgierig wat we voor uw gemeente kunnen betekenen binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet? Neem dan contact met ons op.