053 2032 136

Gemeente Smallingerland schakelt SDO Support in om kwaliteit en rechtmatigheid pgb’s te meten

De gemeente Smallingerland wil de kwaliteit en rechtmatigheid van de pgb’s die zij verstrekken onderzoeken. Zij hebben opdracht gegeven aan SDO Support om dit onderzoek uit te voeren. In januari 2019 gaat het onderzoek van start, zodat in maart de uitkomsten gepresenteerd kunnen worden. Het gaat in eerste instantie om de resultaten van een pilot, die als doel heeft om te kijken wat de huidige stand van zaken is.

Waarom wil gemeente Smallingerland een onderzoek?

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een veelbesproken onderwerp. Aan de ene kant is zo’n budget een geweldige mogelijkheid om burgers de middelen te geven om hun zorg en ondersteuning helemaal zelf te kunnen regelen. Aan de andere kant heeft de gemeente wel de taak om te kijken of het budget ook daadwerkelijk goed besteed wordt. De gemeente Smallingerland wil daarom meer zicht krijgen op de kwaliteit van de hulpverlening vanuit het pgb en de rechtmatigheid van het verstrekte budget. Het gaat hier niet alleen om pgb’s voor hulp bij het huishouden, maar ook om die voor de overige Wmo-begeleidingsproducten, de Jeugdwet en het beschermd wonen.

Waar richt het onderzoek zich op?

Het onderzoek richt zich op een willekeurig gekozen groep pgb-houders en heeft een verkennend karakter. Naast budgethouders worden ook professionele hulpverleners in het onderzoek meegenomen. Er wordt gekeken hoe pgb-houders de kwaliteit van de geleverde professionele hulp en de deskundigheid van de hulpverlener ervaren.
Voor de meting van het begrip rechtmatigheid wordt gebruik gemaakt van de kaders die de accountants van Delloitte hiervoor aangeven.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan een betrouwbare inschatting gemaakt worden over de huidige stand van zaken van de kwaliteit en rechtmatigheid van de pgb’s.
De resultaten van deze pilot, ook wel nulmeting genoemd, worden ook gebruikt voor de financiële verantwoording en om de vragen voor het vervolgonderzoek in beeld te krijgen.

Bericht geplaatst op 27 november 2018