053 2032 136

Kwaliteitsonderzoek Begeleiding

“Om kwaliteit van begeleiding te beoordelen is inzicht nodig in het ondersteuningsplan en de waardering van de cliënt over de geboden voorziening.”

SDO Support voert kwaliteitsonderzoeken uit voor diverse voorzieningen, waaronder begeleiding. Een kwaliteitsonderzoek bestaat uit een huisbezoek waarbij we de ervaring van de cliënt meten over de geboden voorziening. Als het om de voorziening begeleiding gaat, beoordelen we daarnaast het ondersteuningsplan op passendheid en effectiviteit van de geboden begeleiding. De beleving van de cliënt en de beoordeling van het ondersteuningsplan maakt dat we meerdere aspecten van kwaliteit meetbaar kunnen maken. Zowel vanuit het perspectief van de cliënt als vanuit vastgelegde informatie in het ondersteuningsplan.

Het kwaliteitsonderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • Tevredenheidsmeting
  • Beoordeling van het ondersteuningsplan

Tevredenheidsmeting

Wie kan beter inzicht geven in de kwaliteit van de voorziening en de wijze waarop deze wordt aangeboden dan de cliënt zelf? Tijdens ons kwaliteitsonderzoek staat dan ook de mening van de cliënt centraal. Met behulp van een semi gestructureerde vragenlijst worden vragen gesteld. Onze onderzoekers zijn getraind om de vragenlijst aan te laten sluiten bij diverse doelgroepen. De doelgroep die begeleiding ontvangt is immers zeer gevarieerd. Er wordt onder andere inzicht verkregen in de tevredenheid over het resultaat van de begeleiding en de tevredenheid over de begeleider die de ondersteuning biedt. Daarnaast wordt gevraagd naar de tevredenheid over de organisatie. Ten slotte wordt gekeken naar de algemene tevredenheid tot de ingezette begeleiding. Deze aspecten tezamen vormen een volledig beeld over de tevredenheid van de cliënt ten aanzien van de voorziening.

Beoordeling van het ondersteuningsplan

De onderzoeker beoordeelt of de gestelde doelen passend zijn bij de huidige situatie van de cliënt en of de ondernomen activiteiten aansluiten bij de gestelde doelen. Indien de onderzoeker constateert dat onvoldoende is gerapporteerd om tot beoordeling over te gaan, dan wordt dit duidelijk vermeld bij het resultaat. Indien mogelijk wordt deze uitkomst met de begeleider(s) besproken.

Onderzoek op maat

Aan de hand van de uitkomsten kan het gesprek worden aangegaan met zorgaanbieders over de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast kan de inkoop en het beleid omtrent begeleiding geëvalueerd worden en indien nodig worden bijgesteld. Ook kan de gemeente het College van Burgemeesters en Wethouders informeren over de uitvoering van het contract dat is afgesloten met de zorgaanbieders. Het kwaliteitsonderzoek wordt altijd op maat gemaakt. Vooraf vindt afstemming plaats over de exacte doelstelling en bijbehorend meetinstrument.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze werkwijze en de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Carlijn Metternich (tel. 06 506 819 18) en Tessa Gilbers (tel. 06 303 428 11) gaan hierover graag met u in gesprek.

Carlijn Metternich Directeur
Tessa Gilbers Directeur