053 2032 136

Onderdeel prestatielevering Pgb: Het Huisbezoek

SDO Support voert onder andere onderzoek uit naar de prestatielevering bij een Pgb. We starten dit onderzoek altijd met een dossiercontrole. We doorlopen het hele administratieve en juridische proces van toekenning van een voorziening t/m de vaststelling van het pgb-plan om vervolgens naar de zorgovereenkomsten en declaraties te kijken. Na de dossiercontrole vindt een huisbezoek plaats.

In eerdere berichten hebben we de controles over het pgb-plan en de zorgovereenkomst toegelicht als onderdeel van ons onderzoek naar prestatielevering Pgb. In dit laatste bericht uit deze reeks informeren we u over de wijze waarop we tijdens een huisbezoek in gesprek gaan met een budgethouder en/of diens vertegenwoordiger.

Tijdens het huisbezoek wordt gecontroleerd op de daadwerkelijke levering van de toegekende ondersteuning. Het huisbezoek vindt plaats middels een semi gestructureerd interview. Daarnaast worden de resultaten uit de schriftelijke dossiercontrole als input gebruikt tijdens het interview.

Ondanks dat pgb houders verschillende maatwerkvoorzieningen ontvangen, zal het huisbezoek grotendeels uniform verlopen. Voor iedere maatwerkvoorziening wordt een vragenlijst opgesteld, waarbij een gedeelte van de vragen overeenkomt met de vragenlijst van de andere voorzieningen.

Tijdens het huisbezoek komen in ieder geval de volgende onderdelen naar voren:

  • de fysieke aanwezigheid van ondersteuning;
  • de fysieke aanwezigheid van ondersteuning i.c.m. declaratiegedrag;
  • de mate van tevredenheid over ondersteuning;
  • de relatie tot de ondersteuner of zorgverlener;
  • de passendheid van de geleverde activiteiten of de afgesproken activiteiten bij de doelen;
  • geboekte resultaten.

Afhankelijk van de soort maatwerkvoorziening worden aanvullende vragen gesteld. Hieronder per type voorziening een voorbeeld van aanvullende onderwerpen tijdens het interview.

Beschermd Wonen en Beschut Wonen

Bij Beschermd Wonen wordt onder andere doorgevraagd of de pgb houder zich op een passende en veilige plek bevindt, waarbij tijdig begeleiding of ondersteuning geboden wordt indien nodig.

Dagopvang

Bij de maatwerkvoorziening Dagopvang wordt onder andere uitgevraagd welke activiteiten worden gedaan en of de pgb houder altijd op dezelfde dagen naar de dagopvang gaat. Tevens wordt uitgevraagd hoeveel andere deelnemers gemiddeld aanwezig zijn en hoeveel begeleiders er zijn.

Ambulante Begeleiding

Pgb houders met de maatwerkvoorziening Ambulante Begeleiding wordt gevraagd naar de stabiliteit in ondersteuning en de activiteiten die worden opgepakt ten behoeve van de doelen.

Huishoudelijke Ondersteuning

Bij Huishoudelijke Ondersteuning wordt naast het afnemen van een vragenlijst, ook een technische schouw gedaan om te toetsen of het resultaat van de schoonmaak voldoet. Dit doen we door middel van de VSR methodiek.

*Cartoon van Fred Boer