053 2032 136

Samenwerking met gemeenten Haarlem en Zandvoort!

SDO Support gaat onderzoek doen naar de prestatielevering pgb Wmo voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Hierbij zullen dossiers van de maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen, Ambulante Begeleiding, Dagopvang en Huishoudelijke Ondersteuning onderzocht worden.

We beginnen met een schriftelijke dossiercontrole waarbij gekeken wordt of alle documenten aanwezig zijn (denk aan de beschikking, pgb plan en de zorgovereenkomst) en of alle gegevens hierin overeenkomen. We doen dit aan de hand van een checklist. In de checklist staan “harde” en “zachte” controles beschreven, waarbij gerapporteerd wordt of de uitkomsten “voldoende” of “onvoldoende” zijn. Bij de “harde” controles moet een “voldoende” gescoord worden. Bij de “zachte” controles zijn de geconstateerde onvoldoendes signalen.

Na de schriftelijke dossiercontrole volgt een huisbezoek om fysiek de prestatielevering te toetsen. Eventuele bijzonderheden worden besproken met de pgb houder.

Van iedere dossiercontrole inclusief huisbezoek ontvangen de gemeenten een rapport met het resultaat van het onderzoek naar de prestatielevering.

Naast de dossiers op persoonsniveau ontvangen beide gemeente een samenvattend rapport met conclusies en aanbevelingen.

We danken de gemeenten Haarlem en Zandvoort voor het in ons gestelde vertrouwen en zien de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet!