053 2032 136

Implementatie kwalitatieve beheersmaatregelen rechtmatigheid

Werken aan kwaliteit in het Sociaal Domein is een doorlopend proces waarbij je inventariseert wat goed gaat, wat beter kan, wat hiervoor nodig is en hoe verbetering ook stand houdt. Toepassing van de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) is hierbij essentieel.

Tessa Gilbers: “Als het gaat om de kwaliteit van geleverde zorg is het belangrijk dat gemeenten het gesprek aangaan met zorgaanbieders over kwaliteit van de uitvoering. Het zorgdragen voor kwalitatief goede zorg en/of ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag betreft een gezamenlijke opgave van gemeenten en zorgaanbieders. Tijdens dit gesprek gesprek moet de inwoner centraal worden gesteld.”

SDO Support ondersteunt gemeenten bij de implementatie van kwaliteitsindicatoren die gehanteerd kunnen worden om het gesprek over kwaliteit vorm te geven met zorgaanbieders. In deze hand-out benoemen we voorbeelden van kwaliteitsindicatoren. Ook laten we zien op welke wijze deze indicatoren meetbaar worden gemaakt.

2021 Hand-out beheersmaatregelen kwaliteit SDO Support

Meer weten?

Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken via 053-2032136 of via info@sdo-support.nl.